Ny styrelseordförande vid Eschnerska stiftelsen som delade ut 2,3 miljoner euro i understöd år 2021

22.05.2022 kl. 19:58
Efter en beundransvärd arbetsinsats har stiftelsens långvariga styrelseordförande, vicehäradshövding Henrik Carlstedt gett uppgiften vidare till kommerserådet Folke Lindström.

På första raden från vänster: vd Henrik Karlsson, förvaltningsrådsordförande Frank Schauman, nya ordförande Folke Lindström samt f.d. ordförande Henrik Carlstedt.


Efter en beundransvärd arbetsinsats har stiftelsens långvariga styrelseordförande, vicehäradshövding Henrik Carlstedt gett uppgiften vidare. Efter stiftelsens förvaltningsrådsmöte i Hemmet 27 april 2022 överläts ordförandeposten till kommerserådet Folke Lindström, som varit verksam inom stiftelsen sedan 1990-talet och har fungerat som dess viceordförande från år 2006.

– Ordförandeskapet känns inte som något märkvärdigt eftersom jag varit centralt med i såväl placerings- som understödsbesluten i nästan trettio år. Den största utmaningen är ändå de exceptionella tiderna med krig och en allt stigande inflation, vilket kan betyda svåra tider att förvalta en ansenlig förmögenhetsmassa. Men vi har proffsiga och aktiva styrelsemedlemmar som kompletterar varandra väl och dessutom en kompetent vd, vilket underlättar arbetsbördan för ordförande, framhåller Lindström.

Henrik Carlstedt deltog första gången i stiftelsens verksamhet år 1977 och har varit aktiv sedan dess – detta innebär hela 45 år av arbete för förverkligandet av stiftelsens syfte. Carlstedt började som delegationsmedlem och styrelsesuppleant och fungerade sedan som viceordförande mellan åren 1980 och 2006. Åren 2006–2021 fungerade Carlstedt som stiftelsens styrelseordförande. Efter sin avslutade mandatperiod fungerar Carlstedt nu som styrelseordförande för dotterbolaget Fastighets Ab Kaskia.

Carlstedt ser med värme tillbaka på tiden som stiftelsens ordförande och berömmer samarbetet:

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med kunniga personer i styrelsen samt förvaltningsrådet och med vd:n. Det är mycket tacksamt att ha fått vara med så här länge i en fin stiftelse, konstaterar Carlstedt.

Goda placeringsbeslut ger god värdeökning

Då Carlstedt började som ordförande år 2006 förvaltade stiftelsen en förmögenhet på 46 miljoner euro. Under årens lopp växte förmögenheten till att vid årsskiftet 2021–2022 uppgå till 121 miljoner euro. Denna utveckling sker inte av sig själv utan kräver god planering och medvetna placeringsval. De utdelade understöden har under samma tidsperiod utvecklats från att vara en knapp miljon euro år 2006 till 2,3 miljoner euro vid senaste årsskifte. Understöden har med andra ord mer än fördubblats sedan år 2006.

Under år 2021 uppdaterade och följde Eschnerska stiftelsen sin placeringsplan. Vissa nödvändiga omplaceringar gjordes och stiftelsens långvariga ägande i Bostadsaktiebolaget Honkakulma såldes. Tillsammans ledde försäljningarna till en försäljningsvinst på 5 865 710 €. Marknadsvärdet på stiftelsens placeringar var vid årsskiftet 120 961 672 €, vilket innebar en ökning på 18,2 %.

Understöd utdelades mångsidigt år 2021

Stiftelsen har på många sätt fungerat som stöd för Åbolands sjukhus sedan 1980-talet men för tillfället är sjukhusets framtid oklar. Stiftelsen koncentrerar sig för tillfället på att stödja förebyggande hälsovård genom att dela ut pengar enligt bästa sätt till olika organisationer och instanser som arbetar med att främja hälsa och välmående, med målgrupper i alla åldrar.

I snitt har stiftelsen delat ut 30 understöd årligen. Under år 2021 utdelades 2 326 750 €, varav 17,2 % gick till stödjande av sjukhusinrättning, 31,3 % till stödjande av åldringsvård samt 51,5 % till att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omgivning.

Stöd fick bland annat FinnBrain-forskningsprojektet, Röda Korset, Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund. Likaså utdelades stöd bl.a. till hälsofrämjande föreningar, såsom Turun Seudun Vanhustuki ry samt Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

Sedan år 2015 har Eschnerska stiftelsen stött universiteten i Åbo med följande gåvosummor:

  • 1 310 000 € till Åbo Akademi
  • 1 210 000 € till Åbo universitet

– Utöver det här har vi finansierat professurer, bland annat i gerontologi och vårdvetenskap. Vi har också haft glädjen att stödja ett nytt och unikt samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi, som från hösten 2023 tillsammans erbjuder en tvåspråkig läkarutbildning i Åbo, berättar Henrik Karlsson, verkställande direktör vid Eschnerska stiftelsen.

Sedan år 2015 har sammanlagt dryga 5,3 miljoner euro givits till Åbo Akademi och Åbo universitet, och tack vare statens motfinansieringsprogram kan man säga att universiteten i Åbo har fått sammanlagt närmare 8 miljoner euro via stiftelsen.

Framtidsplaner i en värld som förändras

Trots globalt sett osäkra ekonomiska tider ser Eschnerska stiftelsen ljust på sin framtid. Ett nytt sjukhus enligt testatorns vilja har ännu inte blivit av, men stiftelsen startar förverkligandet av ett så kallat Tryggt boende på de av stiftelsen ägda tomterna. Planeringsarbetet pågår som bäst och byggarbetet är planerat att inledas under vårvintern 2023.

Utöver detta strävar stiftelsen till att förvalta egendomen så att de årliga understöden hålls på en betryggande nivå och att egendomen på sikt växer. Med en ny ordförande och ansvarsfulla styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar fortsätter stiftelsen sitt arbete med att stödja förebyggande hälsovård i livets alla skeden.

Enligt Carlstedt krävs ibland vissa förnyelser i en föränderlig värld.

– I samband med ordförandebytet höll jag ett tal där jag framhävde att vi aldrig bör glömma C.G. Eschners önskan. Stiftelsens stadgar ändras sällan, men vi försöker ändra dem då det krävs en tidsenlig förändring som ändå följer testatorns vilja. Senast ändrade vi stadgarna år 2008 då vi tog med den förebyggande hälsovården, och den ursprungliga idéen om ett sjukhus har omformats till att vi idag arbetar med konceptet Tryggt boende. Inom ramen för projektet och i utdelningen av understöd försöker stiftelsen enligt bästa förmåga förverkliga Eschners vilja, avslutar Carlstedt.