STADGAR


1 § Stiftelsens namn är “Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr” och dess hemort är Åbo stad.

2 § Stiftelsens ändamål är att inrätta, upprätthålla eller med bidrag stöda sjukhusinrättning eller åldringshem, att bereda kostnadsfri sjukvård åt obemedlade personer främst ur handels- och sjömannakretsar, och att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd.

3 § Stiftelsens grundkapital utgörs av de medel som framlidne handlanden C. G. Eschner i sitt testamente av de 11 november 1853 avsatt till en fond för inrättande av ett lasarett benämnt Eschnerska Frilasarettet och senare avskiljts till en självständig stiftelse.

4 § Stiftelsens angelägenheter handhas av ett förvaltningsråd bestående av minst 12 och högst 15 medlemmar och en styrelse bestående av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Stiftelsens löpande angelägenheter handhas av en verkställande direktör som anställs av styrelsen.

5 § Förvaltningsrådets medlemmar väljs för en mandatperiod om 3 år. Till medlem av förvaltningsrådet kan väljas en i Åbo stad bosatt person som vid invalet är under 65 år. Medlem som fyllt 75 år kan inte längre återväljas. Av förvaltningsrådets medlemmar bör minst 5 företräda handelskretsar, 2 sjö- fartskretsar och 3 medicinekretsar. Förvaltningsrådsmedlemmarnas mandat fortsätter som de invalts till delegationsmedlemmar. För ledamöter vilka invalts före 31.12.2008 gäller livstida medlemskap. Förvaltningsrådsmedlem erhåller inte ett arvode. Förvaltningsrådets verksamhetsår börjar omedelbart efter valet och fortgår t.o.m. nästa ordinarie möte.

6 § Styrelsen består av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Medlemmarna väljs för 5 år i gången så att en avgår årligen. Suppleanterna väljs för 2 år så att den ena årligen avgår. Styrelsemedlem kan återväljas. För styrelsemedlem gäller samma åldersbegränsningar som för förvaltningsrådets medlemmar. Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett verksamhetsår i gången. Styrelsens verksamhetsår börjar omedelbart efter valet och fortgår t.o.m. förvaltningsrådets nästa ordinarie möte. Avgår styrelsemedlem innan hans mandattid utgått, skall förvaltningsrådet utse en ny medlem i hans ställe för återstoden av hans mandat.

7 § Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte årligen före utgången av maj månad samt till extra möte så ofta anledning föreligger. Kallelse till möte skickas till av ledamot uppgiven postadress eller e-postadress minst en vecka före mötet. Kallelsen bör innehålla föredragningslista för mötet. Förvaltningsrådet är beslutfört då ordföranden eller viceordföranden och minst 7 medlemmar är närvarande. Förvaltningsrådet väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett verksamhetsår i gången.

På förvaltningsrådets ordinarie möte behandlas följande ärenden:

- styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut jämte revi- sionsberättelse för det avslutade räkenskapsåret presenteras - bokslutet samt verksamhetsberättelsen fastställs
- beviljandet av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
- val av medlemmar i förvaltningsrådet enligt 5 §
- val av ordförande och viceordförande i förvaltningsrådet för det inkommande verksamhetsåret
- bestämmande av sedvanliga arvoden för styrelsemedlemmarna
- bestämmande av revisorns arvode
- val av medlem(ar) och suppleant(er) i styrelsen enligt 6 §
- val av revisor
- behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden vilka hos styrelsen anhängiggjorts i så god tid att de kan upptas på mötets föredragningslista.

8 § Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret och verksamhetsberättelsen och bok- slutet bör senast inom därpå följande mars månad överlåtas till revisorn som bör avge sin rapport senast inom april månad.

9 § Stiftelsens förvaltning granskas av ett godkänt revisorssamfund som väljs till sitt uppdrag tillsvidare.

10 § Styrelsen sammanträder vid behov och är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt 2 medlemmar är närvarande och är om beslutet ense.

11 § Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande eller verkställande direktören, vardera ensamma. Styrelsen kan även förordna annan namngiven ledamot rätten att företräda stiftelsen. Styrelsen kan när som helst återkalla denna rätt att företräda stiftelsen.

12 § Om stiftelsen upplöses skall dess medel överlåtas till Stiftelsen för Åbo Akademi för att där förvaltas såsom en fond, vilken bär namnet ”Eschnerska Frilasarettsfonden” med villkor att medlen används på i 2 § nämnt sätt.

13 § Beslut om ändring av dessa stadgar och om upplösning av stiftelsen kan fattas av förvaltningsrådet om ¾ av de närvarande medlemmarna omfattar beslutet.

14 § I övrigt tillämpas gällande lag om stiftelser.

(Godkända av stiftelsens delegation 20.4.2016)