Den svenskbetonade läkar- och tandläkarlinjen har fått en lysande start 

20.06.2024 kl. 10:26
Den nya svenskbetonade läkar- och tandläkarlinjen har skapats för att kunna täcka behovet av tvåspråkig service inom läkar- och tandläkarvården. Till linjen antas 20 studerande årligen. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har stött linjen med 650 000 € inom ramen för ett 5-årigt projekt.

År 2023 började 20 läkar- och tandläkarstuderande vid Åbo universitet på en ny linje där en del av undervisningen sker på svenska. Linjen är ett samarbete mellan Åbo universitet och Åbo Akademi som Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet finansierar. Syftet med linjen är att personer med finska som sitt modersmål ska stärka sina språkkunskaper och kunna arbeta på svenska som tandläkare och läkare. Det här är ett konkret sätt att åtgärda bristen på tvåspråkiga läkare och tandläkare i Egentliga Finland samt längs hela västkusten och på Åland.

– En vilja till samarbete mellan universiteten har funnits redan länge. Vi har till exempel delat undervisningspersonal och utrymmen i flera år. Det här svenskbetonade utbildningsprojektet är dock en mycket större satsning än någonting som gjorts tidigare och det har krävt en hel del resurser. Åbo Akademi deltar i den så kallade prekliniska delen av utbildningen som innefattar ämnen så som cellbiologi, biokemi och mikrobiologi. Utan de 650 000 euro som Eschnerska Frilasarettet donerat hade projektet aldrig blivit av, säger Janek Frantzén, professor i neurokirurgi.

Universitetslektor Malin Åkerfelt vid Åbo Akademi har både ansvarat för planeringen samt koordineringen av kursinnehållet och undervisar i de prekliniska ämnena. En del av studierna hålls gemensamt med studeranden vid Åbo Akademi och resten ordnas separat för linjens studerande.

– Studerandenas reaktioner har varit mycket positiva, säger Åkerfelt. Att gruppen är liten har bidragit till en trygghetskänsla för studeranden och det har varit fint att lära känna dem.

För att kunna söka till linjen behöver sökanden ha tillräckligt goda kunskaper i svenska, eftersom utbildningen inleds med bland annat kurser i cellbiologi på svenska. Linjen sträcker sig över hela utbildningsprogrammet för läkare och tandläkare. På så sätt kan svenskan inkluderas i lagom portioner. Tanken är att introducera såväl labbsnack som medicinska facktermer och vardagligt småprat till studerandena på ett naturligt och tryggt sätt.

– Det har varit lätt att engagera universitetspersonal i projektet. Många inser vikten av den här linjen, säger professor Frantzén. Förutom kurser på svenska erbjuder vi kultur- och kvällsaktiviteter samt professorsluncher på svenska för att studerandena också skall bli bekanta med vardagssnacket inom branschen, fortsätter Frantzén. Även studeranden från Åbo Akademi har ställt upp som mentorer och de har varit ett fantastiskt stöd.

En spännande men fin start

– Vi visste inte alls vad vi skulle vänta oss när vi startade upp linjen hösten 2023. Det var glädjande att se att det var så många som 42 studeranden som sökte in till linjen, som har ett begränsat antal platser. Det svåra var att vi hade så duktiga sökanden att vi i stort sett kunde ha antagit alla om bara resurserna hade räckt till, konstaterar Frantzén. Tiden tycks vara mogen för en sådan här satsning.

För att säkerställa att linjen faktiskt stöder studerandenas svenska och medicinska inlärning testas deras språkkunskaper och utveckling kontinuerligt.

– Vi är verkligen tacksamma över Eschnerska Frilasarettets finansiering. Samarbetet med dem har fungerat mycket fint, konstaterar professor Frantzén. Jag vill också rikta ett tack till alla som ställt upp även om de redan har fullt upp. Jag vill speciellt nämna Camilla Wide, professor i skandinaviska och finsk-ugriska språk, som engagerat sitt forskarteam som bland annat hjälpt oss med att utforma språkenkäterna på ett vetenskapligt sätt. Forskarteamet utvärderar projektet inom ramarna för kommande studier.

Faktaruta:     

Vad: Svenskbetonad läkar- och tandläkarutbildning vid Åbo universitet i samarbete med Åbo Akademi      

Ansvarspersoner: Janek Frantzén, professor Åbo universitet och Malin Åkerfelt, universitetslektor Åbo Akademi    

Utbildning:  Medicine- och ontologie licentiat vid Åbo universitet     

Finansiering: 650 000 €     

Tid: 2023–2028, universiteten har avtalat om att fortsätta även efter det     

Studerande: 20 (17 läkarstuderande + 3 tandläkarstuderande)     

Målsättning: Att täcka behovet av svensktalande läkare och tandläkare i Egentliga Finland samt längs hela västkusten och på Åland